Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Ježíš, Bible J 6, 37

Další texty

Velikonoce 2009 - Modlitební průvodce

6. května 2009 v 22:38 | KČ
Náměty na modlitby na velikonoční týden.
Motto:
Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.
Zj 5,12

… dejme našemu Pánu, co mu náleží…Neděle: Moc


Čtení: Mt 21

"Hle, král tvůj přichází k tobě…" Mt 21,5
Přestože Ježíš přijel do Jeruzaléma "tichý a sedící na oslici", je skutečně Král králů a Pán pánů. Je mu dána veškerá moc na nebi i na zemi, každé koleno se nakonec před ním skloní a každý jazyk vyzná, že Ježíš je Pán. Když jsme uvěřili v Pána Ježíše, vyznali jsme i my, že On je naším pánem. Nezůstalo však jen u slova? Položme si následující otázky: Skutečně dávám Ježíši moc nad celým svým životem? Je pro mne Ježíš skutečným Králem, kterého uznávám, před kterým se skláním a kterému vše podřizuji? Není mi jen pomocníkem pro čas nouze?

"Můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něj děláte doupě lupičů."
Měl Pán Ježíš právo zpřevracet stoly směnárníků a prodavačů? Jistěže ano! Přichází sem s autoritou syna majitele onoho domu, Boha Otce. I my, křesťané, jsme chrámem Ducha Svatého. Dovolme tedy v modlitbě Ježíši, aby zpřevracel a vyhnal z našeho života vše, co jej znesvěcuje, co brání uzdravení a uctívání. Tuto moc nad svým životem mu musíme udělit my sami.
Využijme čas, kdy Ježíš stále ještě přichází "tichý a sedící na oslici", abychom ho přijali a uctívali jako Krále. Jednoho dne totiž přijede ne na oslici, ale na bílém koni: Zj 19,11 - 16

K modlitbám:
Vyjádři Ježíši úctu jako Králi svého života. Vyznej, že je tvým Pánem. Můžeš mu znovu (nebo poprvé) vydat celý svůj život. Můžeš mu vydat v modlitbě ty oblasti tvého života, kde sis dosud kraloval/a sám/a. Ptej se Ducha svatého, co by chtěl v tvém životě změnit, aby nic nebránilo tvému společenství s Bohem.

Pondělí: Bohatství
Čtení: Mt 22

"S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu…" Mt 22, 1 - 14
Království nebeské není to, co přijde až někdy po smrti. Už teď ho skrze Ducha svatého můžeme zažívat a brát z bohaté nabídky božích darů. Žít s Bohem neznamená smutný život v askezi. Naopak, Bůh jej přirovnává k hostině!
Dnes se ptejme sami sebe: Nechávám se hostit Bohem na jeho hostině? Přijímám jeho dary a dávám je dál? Sytím se z jeho přítomnosti? Raduji se? Nebo živořím někde mimo, protože si jdu "za svým polem a za svým obchodem" a tak na Boha nemám čas?
Je tu však jedna podmínka - mít správný oděv vhodný na svatbu. Jestliže jsem nepřijal/a Ježíše jako svého Pána, "neoblékl/a Krista" a jeho spravedlnost, je nejvyšší čas udělat to dnes.
"Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři a co je Boží, Bohu" Mt 22, 21
Jak nakládám s bohatstvím, které mi bylo svěřeno? S mými penězi, časem, dovednostmi… Ano, to vše je důležité. Ale to podstatné, co je Boží a máme odevzdávat Bohu je naše srdce, duše i mysl, zkrátka my sami: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí" Mt 22,37
K modlitbě: Děkuj Bohu za vše, co ti v životě dal, děkuj za Pána Ježíše, Duch svatého a jeho dary. Ptej se Pána, zda nechce změnit něco v tom, jak nakládáš se svěřenými dary (peníze, obdarování, čas…) Ptej se Boha, kde v duchovním i pozemském životě strádáš a pros o naplnění potřeb. Možná si to budeš chtít i zapsat.

Úterý - moudrost
Čtení: Mt 23 - 24

"- kdo čteš rozuměj -" Mt 24,15
"Nebe a země pominou, ale má slova nepominou" Mt 24, 35
Pro porozumění Božímu slovu lidská moudrost nestačí. Farizeové a zákoníci denně studovali Boží slovo a přesto nepochopili Boží vůli. Upnuli se k mechanickému vykonávání stovek nejrůznějších pravidel. To ale Bohu nestačí, tak jednoduché to nemáme. Díky Bohu za Ducha svatého, který nás uvádí do veškeré pravdy. Pán Ježíš nás ve 24. kapitole Mt vyzývá, abychom byli bdělí a přemýšleli o tom, co Písmo říká o událostech posledních časů a nenechali se oklamat.
Otázky pro dnešní den: Jak čtu Boží slovo? Věnuji se mu pravidelně nebo jen občas nakouknu? Čtu Bibli jako román nebo ji studuji? Mám někoho, s kým bych mohl Bibli studovat a povídat si o tom, co jsem čet/l? Mám se zabývat ve svých myšlenkách a studiu také posledními časy?
K modlitbě:
Pros Ducha svatého, aby ti dal porozumět, co ti chce Bůh skrze biblický text říci. Pros jej, aby ti ukazoval, co Bible říká o událostech, které se kolem tebe dějí. Ptej se, zda-li Bůh nechce něco změnit na způsobu, jak Bibli čteš. Možná tě to nudí a potřebuješ, aby tě Duch svatý znovu nadchl pro Boží slovo. Vydej Bohu všechnu svou moudrost a popros ho, aby ti odhalil i to, na co ti nestačí.

Středa - síla


Čtení: Mt 25

"Ženich je tu, jděte mu naproti!" Mt 25,6
To se ozvalo uprostřed noci, když všechny družičky usnuly únavou z dlouhého čekání. I nám by se mohlo stát, že nám po nějakém čase křesťanského života dojde "palivo". Hrozí, že nebudeme mít dost načerpáno v okamžiku, když se otevřou dveře, abychom byli účastni při nových Božích věcech. A pak už nebude možnost do nich vstoupit. Vynaložme tedy všechnu svou sílu, abychom mohli pravidelně čerpat v intimitě s Bohem. To za nás nikdo jiný udělat nemůže.
Možná ti připadá, že máš té síly moc málo. Zkus to málo "nezakopat" (Mt 25,18), ale naopak investovat do času s Bohem. "Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má."
K modlitbám:
Ptej se Pána, jak máš uspořádat svůj čas tak, abys měl/a dostatek času být jen s ním. Pros Ducha svatého, aby tě učil trávit čas v Boží přítomnosti. Už dnes si udělej chvíli, kdy budeš jen sám/a s Bohem. Nepředkládej mu žádné modlitební seznamy, ale prostě si s ním povídej. Možná ho budeš chtít uctívat v písni, tanci nebo jinak. Nebo budeš bez dechu mlčet v jeho přítomnosti. Nech se překvapit, co vše můžeš na modlitbě prožít.


Čtvrtek - pocta
Čtení: Mt 26

"přišla k němu žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje a vylila ji na jeho hlavu" Mt 26,7.
Vonný olej je symbol uctívání. Tato žena tak vyjádřila Ježíši svou úctu a lásku. Učedníci na to řekli "Nač taková ztráta?" Jakých dalších "poct" se Ježíši dostalo toho dne? Jidáš ho zradil za cenu pole (30 stříbrných). V jeho nejtěžším okamžiku ho jeho nejbližší přátelé nechali samotného - usnuli. Vojáci na něj přišli jako na zločince. Plivali na něj, bili ho a ponižovali. Petr ho zapřel.
K modlitbám:
Neříkej "nač ta ztráta" a věnuj dnes svůj čas uctívání Ježíše. On je hoden úcty. Můžeš nahlas vyznávat Boží pravdy o Ježíši, které najdeš v Bibli. Můžeš před ním i pokleknout nebo zvednout ruce. Můžeš zpívat písně, které uctívají Ježíše. Můžeš mu prostě říct, že si ho vážíš a miluješ ho. Pros Ducha svatého o vedení, on tě naučí Ježíše uctívat.


Pátek - sláva
Čtení: Mt 27

"A hle, chrámová opona se roztrhla v půli."
Je zvláštní spojovat text o ukřižování a smrti Pána Ježíše se slávou. A přesto. To, co v textu sledujeme jako děsuplné divadlo, je zároveň slavný okamžik dějin. Okamžik našeho vykoupení. Okamžik, kdy opona oddělující člověka od Boží přítomnosti je roztržena. (Žd 10,19)
Ježíš "svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a tak vysvobodil ty, kdo byly strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví." Žd 2,14-15
K modlitbám:
Oslavuj dnes Ježíše a tvé vykoupení. Hledej v Písmu, co vše jsi díky oběti Pána Ježíše získal a děkuj mu za to. Chval a uctívej ho. Popros Ducha svatého, aby ti dal více než dřív porozumět významu Ježíšovy oběti a uvidět slávu tvého vykoupení. Pokus se ztišit a naslouchat, co ti Duch svatý říká.


Sobota - dobrořečení
Čtení: Mt 28

"A hle, já jsem s vámi po všechny dny až po skonání tohoto věku" Mt 28, 20
Hrob je prázdný. Ježíš je vzkříšen. Smrt je poražena. Ježíš je vzkříšení i život. To vše je důvod k dobrořečení.
K modlitbám: Děkuj Ježíši, že tě vysvobodil od smrti a od strachu z ní. Vyznávej, že Ježíš je život. Děkuj mu za věčný život, který ti dal. Děkuj Bohu za to, že tě stvořil a že můžeš žít. Máš-li ve svém životě nějakou oblast, kde cítíš spíše skomírání (manželství, služba, práce, tvůj duchovní život, vztahy, zdraví…), pros Pána Ježíše, aby do této oblasti vnesl svůj život. Jestli zemřely některé tvé sny a naděje, pros o jejich vzkříšení. Pros Ducha svatého, aby tě znovu naplnil radostí z tvého spasení.


Neděle - Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.


Jdi do shromáždění a společně s ostatními oslavuj Ježíše!
Velikonoční modlitebna bude otevřena od pátku od 17h (začátek velkopátečního shromáždění) do neděle do 10h. Najdeš ji v přízemí Spolkového domu. Můžeš se zapsat do rozvrhu a trávit zde svou modlitební chvíli.
 
 

Reklama